درباره سؤالات سنجش ضروری دینداری مسلمانان در چارچوب پژوهش آموزشی