تحت نظم و ترتیب در اوردن «فرد مسلمان» : موضوع: نقش نهادهای امنیتی در تأسیس الهیات اسلامی درون آکادمیای دولتی