توصیه‌هایی درباره پیشبرد الهیات و علوم مرتبط با ادیان در دانشگاه‌های آلمان