معرفی الهیات اسلامی در دانشگاه‌های آلمان: اهداف و رویه‌ها